«

»

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ปกรายงานมาตรฐาน10

 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

        < การดำเนินงาน >

          @ ส่วนนำ

          @ โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น

          @ โครงสร้างห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

          @ โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย

    @ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          @ เกณฑ์การจบหลักสูตร

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ

       < การดำเนินงาน >

           การเลือกวิชาเรียน

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน

       < การดำเนินงาน >

          – กิจกรรมแนะแนว          - กิจกรรมนักเรียน
          – ชุมนุม                         – กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง

      < การดำเนินงาน >

             ภาษาไทย      คณิตศาสตร์       วิทยาศาสตร์        สังคมศึกษา        ศิลปะ
             สุขศึกษาและพลศึกษา      การงานอาชีพและเทคโนโลยี       ภาษาต่างประเทศ

 

10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

     < การดำเนินงาน >

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
         
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
            คณะกรรมการสถานศึกษา

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

     < การดำเนินงาน >

              〉โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           〉คู่มือครูที่ปรึกษา            〉ภาพกิจกรรม


   ###  สรุปผลการพัฒนามาตรฐานที่ 10  ###