«

»

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

ปกรายงานมาตรฐาน1

 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.3 ป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ

1.4 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

สรุปผลมาตรฐานที่ 1