«

»

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

ปกรายงานมาตรฐาน2

 

2.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันตามหลักสูตร

2.2 มีความเมตตากรุณามีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอุปการะคุณ

2.3 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

2.4 ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สรุปผลมาตรฐานที่ 2