«

»

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

ปกรายงานมาตรฐาน6

 

6.1 การวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

6.2 นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6.4 นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

สรุปมาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ภาคผนวกที่ 1 การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม

ภาคผนวกที่ 2 อาชีพสานตะกร้า

ภาคผนวกที่ 3 รายงานผลการทดสอบบุคลิกภาพกับอาชีพ