«

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 15 สถานการศึกษามีการจัดการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย

 

ปกรายงานมาตรฐาน15

 

STD 15 (A) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย

std 15.1.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1

std 15.1.2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2

std 15.1.3ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3

std 15.1.4ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4

std 15.1.5ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม. 5

std 15.1.6ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.6

STD15.1.7 ผลการดำเนินงาน

STD 15.1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ม.6

STD 15.2(1) โครงการ/กิจกรรมพิเศษ

STD15.2(2) ภาพกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

STD15.2(3) ภาพแผนการจัดการเรียนรู้

STD 15.3 โครงการ/กิจกรรมอาเซียน

STD15.4ผลการดำเนินงาน